تمامی فعالیتها بصورت خودکار می باشد و نیازی به رفرش صفحه نیست.

جدول زمانبندی پخش برنامه های ورزشی

توجه: جهت جلوگیری از اتمام نمایش در وسط بازی در حین وقتهای اضافه ، وقت پایان بیش از حد معمول در نظر گرفته شده است. دریافت پیامک جدول زمانبندی مسابقات

# نام برنامه شبکه پخش تاریخ شروع نمایش تاریخ پایان نمایش توضیحات