تابع محاسبه کننده شروع و پایان یک روز به زمان یونیکس در php

۴ سال پیش(به روز شده در ۴ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع زیر زمان شروع و پایان یک روز را به فرمت یونیکس بر میگرداند. مثلا اگر ورودی را تاریخ یونیکس امروز بدهیم ابتدای روز و انتهای روز را به ما بر میگرداند.

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');
 
function todayBeginningEndTime($time) {
  $dtNow = new DateTime();
  // Set a non-default timezone if needed
  $dtNow->setTimestamp($time);
 
  $beginOfDay = clone $dtNow;
 
  // Go to midnight. -> modify('midnight') does not do this for some reason
  $beginOfDay->modify('today');
 
  $endOfDay = clone $beginOfDay;
  $endOfDay->modify('tomorrow');
  // adjust from the next day to the end of the day, per original question
  $endOfDay->modify('1 second ago'); 
 
  return array('start'=>$beginOfDay->format('U'), 'end'=>$endOfDay->format('U')); 
}
 
print_r(todayBeginningEndTime(time())); //out = Array ( [start] => 1466969400 [end] => 1467055799 )

منبع

صفحات پیشنهادی

تعریف تابع در تابع...

برای فراخوانی تابعی که در درون تابع دیگر ایجاد شده است باید ابتدا تابع پدر فراخوانی شود و سپس تابع فرزند قابل دسترس خواهد بود. مثال: function foo() { function bar() { echo "Hello World!"; ...

مرتب سازی آرایه های چند متغیری و چند بعدی در php...

تابع زیر مرتب سازی یک آرایه با چندین مقدار برای هر ایندکس و آرایه چند بعدی را با اعمال محدودیت انجام میدهد. میتوانید با اندکی تغییر آنرا پیشرفته تر کنید!......

چک کردن صحت رشته ی کاراکتر-عددی...

تابع ()ctype_alnum رشته ورودی را بررسی میکند که آیا فقط از کاراکتر و عدد است یا نه(Alpha Numeric). در صورت درستی مقدار True و در غیر اینصورت مقدار False را بر می گرداند......

تشخیص حجم فایل با استفاده از فرمت ورودی...

این تابع حجم فایل را گرفته و سپس با توجه به فرمت مشخص شده خروجی را مشخص خواهد کرد. آرگومان‌های ورودی کاملا واضح هستند اما باید گفت که مقدار precision$ قسمت اعشار خروجی را مشخص می کند که به طور پی...

نظر

نظری ثبت نشده است.