تابع محاسبه کننده شروع و پایان یک روز به زمان یونیکس در php

۳ سال پیش(به روز شده در ۳ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع زیر زمان شروع و پایان یک روز را به فرمت یونیکس بر میگرداند. مثلا اگر ورودی را تاریخ یونیکس امروز بدهیم ابتدای روز و انتهای روز را به ما بر میگرداند.

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');
 
function todayBeginningEndTime($time) {
  $dtNow = new DateTime();
  // Set a non-default timezone if needed
  $dtNow->setTimestamp($time);
 
  $beginOfDay = clone $dtNow;
 
  // Go to midnight. -> modify('midnight') does not do this for some reason
  $beginOfDay->modify('today');
 
  $endOfDay = clone $beginOfDay;
  $endOfDay->modify('tomorrow');
  // adjust from the next day to the end of the day, per original question
  $endOfDay->modify('1 second ago'); 
 
  return array('start'=>$beginOfDay->format('U'), 'end'=>$endOfDay->format('U')); 
}
 
print_r(todayBeginningEndTime(time())); //out = Array ( [start] => 1466969400 [end] => 1467055799 )

منبع

صفحات پیشنهادی

نمایش نام با فرمت مناسب(گسترش تابع ucwords)...

تابع ucwords برای بزرگ کردن حروف ابتدای کلمات یک رشته بکار می رود. البته زمانی این تابع کاربرد دارد که فاصله بین کلمات فضای خالی باشد(مثلا خط تیره را نیز جز کلمه بحساب می آورد). حال زمانیکه فاصله بین ...

شناسایی اعداد از متن یونیکد...

روشهای رایج همگی جهت شناسایی اعداد یک رشته روش زیر را پیشنهاد میکنند......

تعریف تابع در تابع...

برای فراخوانی تابعی که در درون تابع دیگر ایجاد شده است باید ابتدا تابع پدر فراخوانی شود و سپس تابع فرزند قابل دسترس خواهد بود. مثال: function foo() { function bar() { echo "Hello World!"; ...

مرتب سازی آرایه های چند متغیری و چند بعدی در php...

تابع زیر مرتب سازی یک آرایه با چندین مقدار برای هر ایندکس و آرایه چند بعدی را با اعمال محدودیت انجام میدهد. میتوانید با اندکی تغییر آنرا پیشرفته تر کنید!......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload