تابع ایجاد پسورد یا رمز عبور خودکار(password generator)

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع رمز عبور تصادفی ایجاد می کند. رمز عبورهای تصادفی مصارفی بسیاری مخصوصا در سیستمهای مدیریت کاربر دارند.

function passwordGenerator($minLength = 8, $maxLength = 12, $maxSymbols = 2)
{
  $symbolCount = 0;
  srand((double)microtime() * 1000003);
  for ($i = 0; $i < rand($minLength, $maxLength); $i++) {
    do {
      $char = rand(33, 126);
      $symbolCount += $isSymbol = (!in_array($char, range(48, 57)) && !in_array($char,
        range(65, 90)) && !in_array($char, range(97, 122)));
      if ($symbolCount <= $maxSymbols || !$isSymbol) {
        break;
      }
    } while (true);

    $passwd = sprintf('%s%c', isset($passwd) ? $passwd : null, $char);
  }
  return $passwd;
}

echo passwordGenerator(); //out = "ee$~X3Aiq" , "A}x2@EO42" , "W*@RRQhF" or ...

مرجع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

بررسی صحت ایمیل از نظر ساختار...

با توجه به کد زیر اگر ایمیل از لحاظ ساختار صحیح باشد مقدار True و در غیر این صورت مقدار False را بر می گرداند. به ساختار خوب توجه کنید! function valid_email($email) { return preg_match('/^([a-z...

پیاده سازی تابع PBKDF2...

پیکربندی تابع رمزنگاری PBKDF2 مخفف Password-Based Key Derivation Function 2......

تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی...

تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی. دو تابع اولیه مربوط مشخص کردن کبیسه بودن سالهای شمسی و میلادی است......

فراخوانی فایلهای پیکربندی ini با تابع ()parse_ini_file...

تابع ()parse_ini_file جهت پردازش و فراخوانی متغیرهای درونی فایلهای پیکربندی ini بکار می رود. در وب سایتهای تخصصی همواره قرار دادن متغیرهای سراسری در فایلهای php جالب نیست و معقول خواهد بود تا متغیرهای...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload