تابع ایجاد پسورد یا رمز عبور خودکار(password generator)

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع رمز عبور تصادفی ایجاد می کند. رمز عبورهای تصادفی مصارفی بسیاری مخصوصا در سیستمهای مدیریت کاربر دارند.

function passwordGenerator($minLength = 8, $maxLength = 12, $maxSymbols = 2)
{
  $symbolCount = 0;
  srand((double)microtime() * 1000003);
  for ($i = 0; $i < rand($minLength, $maxLength); $i++) {
    do {
      $char = rand(33, 126);
      $symbolCount += $isSymbol = (!in_array($char, range(48, 57)) && !in_array($char,
        range(65, 90)) && !in_array($char, range(97, 122)));
      if ($symbolCount <= $maxSymbols || !$isSymbol) {
        break;
      }
    } while (true);

    $passwd = sprintf('%s%c', isset($passwd) ? $passwd : null, $char);
  }
  return $passwd;
}

echo passwordGenerator(); //out = "ee$~X3Aiq" , "A}x2@EO42" , "W*@RRQhF" or ...

مرجع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

اجرای دستور INSERT در MySQL به صورت تابع در PHP...

دستور INSERT یکی از دستورات پرکاربرد در پایگاه داده MySQL است. در پروژه های بزرگ برای اجرای یک فرآیند مثلا ثبت کاربر ممکن است چندین بار این دستور مورد استفاده قرار گیرد. اگر بخواهیم به صورت دستی مدام ...

تابع نمایش امن ایمیل به کاربر...

تابع مورد نظر ، ایمیل کاربر را به حالت مطمئن(امن) نمایش می دهد تا کل آدرس افشا نشود. function printEMail($email) { $explode = explode('@', $email); return substr($explode[0], 0, 7).'...@'.$explo...

دو تابع کاربردی برای گرفتن متغیرهای ورودی در دو متد POST و GET...

لزوما در گرفتن متغیرهای ورودی که توسط کاربران ارسال می گردد(فرمها) در دو متد POST و GET می باشد. زمانی که شروع به برنامه نویسی می کنیم بهتر است مادامی که بررسی کنیم آیا متغیر اصلا ارسال شده و اگر نشده...

محاسبه مقدار حافظه مصرف شده در RAM سیستم(سرور)...

با استفاده از تابع ()memory_usage براحتی میتوانید به مقدار حافظه مصرفی از RAM آگاهی یابید. این تابع از تابع اصلی()memory_get_usage استفاده می کند. function memory_usage() { return (int)(m...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload