تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

۶ سال پیش(به روز شده در ۴ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی. دو تابع اولیه مربوط مشخص کردن کبیسه بودن سالهای شمسی و میلادی است.

function gLeapYear( $year )
{
  if ( ( $year % 4 == 0 ) and ( ( $year % 100 != 0 ) or ( $year % 400 == 0 ) ) )
   return true;
  else
   return false;
}

function sLeapYear( $year )
{
  $ary = array( 1, 5, 9, 13, 17, 22, 26, 30 );
  $result = false;
  $b = $year % 33;
  if ( in_array( $b, $ary ) )
   $result = true;
  return $result;
}

function shamsiDate( $gyear, $gmonth, $gday )
{
  $_gl = array( 0, 31, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335 );
  $_g = array( 0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334 );
  $_smNames = array( 1 => 'فروردین', 2 => 'اردیبهشت', 3 => 'خرداد', 4 => 'تیر', 5 => 'مرداد', 6 => 'شهریور', 7 => 'مهر', 8 => 'آبان', 9 => 'آذر', 10 => 'دی', 11 => 'بهمن', 12 => 'اسفند' );
  $result = array();
  $deydiffjan = 10;
  if ( gLeapYear( $gyear - 1 ) )
   $deydiffjan = 11;
  if ( gLeapYear( $gyear ) )
   $gd = $_gl[$gmonth - 1] + $gday;
  else
   $gd = $_g[$gmonth - 1] + $gday;
  if ( $gd > 79 ) {
   $sy = $gyear - 621;
   $gd = $gd - 79;
   if ( $gd <= 186 ) {
     $gmod = $gd % 31;
     switch ( $gmod ) {
      case 0:
        $sd = 31;
        $sm = ( int )( $gd / 31 );
        break;
      default:
        $sd = $gmod;
        $sm = ( int )( $gd / 31 ) + 1;
     }
   }
   else {
     $gd = $gd - 186;
     $gmod = $gd % 30;
     switch ( $gmod ) {
      case 0:
        $sd = 30;
        $sm = ( int )( $gd / 30 ) + 6;
        break;
      default:
        $sd = $gmod;
        $sm = ( int )( $gd / 30 ) + 7;
     }
   }
  }
  else {
   $sy = $gyear - 622;
   $gd = $gd + $deydiffjan;
   $gmod = $gd % 30;
   switch ( $gmod ) {
     case 0:
      $sd = 30;
      $sm = ( int )( $gd / 30 ) + 9;
      break;
     default:
      $sd = $gmod;
      $sm = ( int )( $gd / 30 ) + 10;
   }
  }

  return "$sd $_smNames[$sm] $sy";
}

echo shamsiDate( 2013, 12, 14 ); //out = 23 آذر 1392

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

توابع next , prev , end , current , reset در php...

این توابع مرتبط با آرایه ها هستند و وظیفه آنها اشاره به مقادیر آنهاست. در آرایه هایی که اندیسها یا کلیدهای آنها غیر عددی است , دسترسی به مقدار کمی متفاوت تر خواهد بود. هر چند که این توابع برای اندیسها...

محاسبه مقدار حافظه مصرف شده در RAM سیستم(سرور)...

با استفاده از تابع ()memory_usage براحتی میتوانید به مقدار حافظه مصرفی از RAM آگاهی یابید. این تابع از تابع اصلی()memory_get_usage استفاده می کند. function memory_usage() { return (int)(m...

مشخص کردن کبیسه بودن سال در حالت شمسی و میلادی...

در کد زیر, تابع gLeapYear کبیسه بودن سال میلادی و sLeapYear کبیسه بودن سال شمسی را مشخص می کند. function gLeapYear($year) { if (($year % 4 == 0) and (($year % 100 != 0) or ($year % 400 == 0))) ...

گرفتن جملات یک رشته...

این تابع جملات رشته ورودی را بر می گرداند. آرگومان str$ رشته ورودی و char$ مربوط به جدا کننده کلمات در رشته می باشد که به طور پیش فرض تهی است. function parser($str, $char = ' ') { $str = trim($str...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload