تبدیل رشته به فرمت خاص

۶ سال پیش پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

با استفاده از تابع زیر رشته مورد نظر را به فرمت خاص تبدیل نمایید. این تابع برای تبدیل شماره تلفنها و ... مناسب است. به مثال مورد نظر توجه نمایید.

function string_format($format, $string, $placeHolder = "#")
{      
  $numMatches = preg_match_all("/($placeHolder+)/", $format, $matches);       
  foreach ($matches[0] as $match)
  {
    $matchLen = strlen($match);
    $format = preg_replace("/$placeHolder+/", substr($string, 0, $matchLen), $format, 1);
    $string = substr($string, $matchLen);
  }
  return $format;
} 

print string_format("###-0##########", "+98915915000"); //out= +98-09159150000
print string_format("#-#-#-#-#-#-#-#-#-#", "123456789"); //out= 1-2-3-4-5-6-7-8-9

مرجع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تابع گرفتن نام اصلی فایل از URL...

گاهی براحتی میتوان از یک آدرس اینترنتی متصل به یک فایل ، نام فایل را براحتی بدست آورد اما در وب جدید بدلایل دستکاری URLها برای سئو ، به خاطر سپاری راحتتر و سایر موارد نمیتوان از آدرس مورد نظر نام فایل...

تابع محاسبه کننده شروع و پایان یک روز به زمان یونیکس در php...

تابع زیر زمان شروع و پایان یک روز را به فرمت یونیکس بر میگرداند......

تعریف تابع در تابع...

برای فراخوانی تابعی که در درون تابع دیگر ایجاد شده است باید ابتدا تابع پدر فراخوانی شود و سپس تابع فرزند قابل دسترس خواهد بود. مثال: function foo() { function bar() { echo "Hello World!"; ...

تابع کپی فایل از هر آدرس دلخواه...

تابع زیر آدرس مورد نظر را در دایرکتوری مقصد کپی می کند. توجه شود که تابع copy فقط مختص کپی فایلهای اینترنتی نیست. function WgetFile( $URL, $dir ) { $nomefile = $dir . "/" . basename( $URL ); ...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload