جدا کردن 3 رقم 3 رقم اعداد جهت نمایش مقادیر پولی در php

۴ سال پیش پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

هر چند در php تابعی بنام number_format جهت انجام اینکار وجود دارد اما درج تابع دستی آن نیز خالی از لطف نیست.

function numberformat($str, $sep = ',')
{
  $result = '';
  $c = 0;
  $num = strlen("$str");
  for ($i = $num - 1; $i >= 0; $i--) {
    if ($c == 3) {
      $result = $sep . $result;
      $result = $str[$i] . $result;
      $c = 0;
    } else {
      $result = $str[$i] . $result;
    }
 
    $c++;
  }
 
  return $result;
}
 
echo numberformat('33333333');

برچسبها

php number-format

صفحات پیشنهادی

نمایش نام با فرمت مناسب(گسترش تابع ucwords)...

تابع ucwords برای بزرگ کردن حروف ابتدای کلمات یک رشته بکار می رود. البته زمانی این تابع کاربرد دارد که فاصله بین کلمات فضای خالی باشد(مثلا خط تیره را نیز جز کلمه بحساب می آورد). حال زمانیکه فاصله بین ...

تابع تشخیص پسوند از نام فایل...

تابع زیر پسوند فایل را بر می گرداند. function ext($file_name) { return substr($file_name, strrpos($file_name, '.') + 1); }...

تابع نمایش امن ایمیل به کاربر...

تابع مورد نظر ، ایمیل کاربر را به حالت مطمئن(امن) نمایش می دهد تا کل آدرس افشا نشود. function printEMail($email) { $explode = explode('@', $email); return substr($explode[0], 0, 7).'...@'.$explo...

تبدیل مایل به کیلومتر در php...

تابع تبدیل مایل به کیلومتر......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload