دسترسی به مقادیر آرایه بصورت کلیدهای غیر عددی با شماره کلید(گسترش تابع array slice)

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

در آرایه هایی که کلیدهای آن غیر عددی است گرفتن مقادیر آن به صورت عددی اشتباه است یعنی:

$arr = array('a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3);
echo $arr[2]; //error

در واقع زمانی کد بالا امکانپذیر است که کلید یا اندیس آرایه عددی باشد و برای دسترسی به مقدار اندیسهای غیر عددی باید عینا مقدار عبارت را وارد نمود. برای اینکه در چنین شرایطی بتوان به صورت عددی نیز به مقادیر آرایه دسترسی پیدا کرد از تابع array_slice کمک می گیریم. این تابع مقادیر آرایه را به استفاده از شماره آفست(یا به عبارتی شماره کلید) را بر می گرداند. تابع مقصود ما این است:

function keyNameFromPos($arr, $pos)
{
    return key(array_slice($arr, $pos, 1, true));
}

$arr = array('a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3);
echo keyNameFromPos($arr, 2);

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تابع glob...

با استفاده از تابع glob لیست فایلها با پسوند مختلف را باز می گرداند: $files = glob('*.{jpg,png}', GLOB_BRACE); print_r($files); out----------------------------------- Array ( [0] => book.png [1] ...

تابع تشخیص پسوند از نام فایل...

تابع زیر پسوند فایل را بر می گرداند. function ext($file_name) { return substr($file_name, strrpos($file_name, '.') + 1); }...

فراخوانی فایلهای پیکربندی ini با تابع ()parse_ini_file...

تابع ()parse_ini_file جهت پردازش و فراخوانی متغیرهای درونی فایلهای پیکربندی ini بکار می رود. در وب سایتهای تخصصی همواره قرار دادن متغیرهای سراسری در فایلهای php جالب نیست و معقول خواهد بود تا متغیرهای...

تابع محاسبه کننده شروع و پایان یک روز به زمان یونیکس در php...

تابع زیر زمان شروع و پایان یک روز را به فرمت یونیکس بر میگرداند......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload