دو تابع کاربردی برای گرفتن متغیرهای ورودی در دو متد POST و GET

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

لزوما در گرفتن متغیرهای ورودی که توسط کاربران ارسال می گردد(فرمها) در دو متد POST و GET می باشد. زمانی که شروع به برنامه نویسی می کنیم بهتر است مادامی که بررسی کنیم آیا متغیر اصلا ارسال شده و اگر نشده چه پیشفرضی در نظر بگیریم از توابع ساده زیر کمک بگیریم. دو تابع زیر به یک روش عمل نموده با این تفاوت که aisset برای POST و bisset برای GET می باشد. مراحل کار توابع به شرح زیر است:

 1. بررسی ماهیت متغیر. یعنی آیا متغیر ارسال شده است یا خیر در صورت نبود مقدار پیشفرض بازگردانده می شود.
 2. استفاده از تابع trim برای از بین بردن فضاهای خالی اطراف متن ورودی(در صورتی که طول رشته برابر صفر باشد مقدار پیشفرض جایگزین می گردد).

توابع بشرح زیر هستند:

function aisset( $var, $default = '' ) {
  $result = '' ;
  if ( isset( $_POST["$var"] ) )
    $result = trim( $_POST["$var"] ) ;
  if ( strlen( $result ) == 0 )
    return $default ;
  return $result ;
}

function bisset( $var, $default = '' ) {
  $result = '' ;
  if ( isset( $_GET["$var"] ) )
    $result = trim( $_GET["$var"] ) ;
  if ( strlen( $result ) == 0 )
    return $default ;
  return $result ;
} 

$postVar = aisset('username', ''); //$_POST['username']
$getVar = bisset('username', ''); //$_GET['username']

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تغییر ابعاد تصویر با رعایت نسبت طول به عرض...

این تابع تصاویر با فرمت یا پسوند jpg یا jpeg را به ابعاد دلخواه تغییر می دهد. یعنی با min یا max مشخص می کنید که رو به افزایش باشد یا خیر. هر گاه max انتخاب شود به این معنی خواهد بود که طول تصویر شما ...

فراخوانی فایلهای پیکربندی ini با تابع ()parse_ini_file...

تابع ()parse_ini_file جهت پردازش و فراخوانی متغیرهای درونی فایلهای پیکربندی ini بکار می رود. در وب سایتهای تخصصی همواره قرار دادن متغیرهای سراسری در فایلهای php جالب نیست و معقول خواهد بود تا متغیرهای...

تابع بررسی صحت شماره تلفن...

با استفاده از تابع زیر صحت فرمت شماره تلفن بررسی و در صورت صحیح بودن مقدار True را بر می‌گرداند. function is_valid_phone( $phone ) // goal: chek if a phone numbers is valid, according to its syn...

ایجاد رشته تصادفی...

این تابع رشته تصادفی به طول آرگومان ورودی(len$) تولید می‌کند. function rnd_string($len = 24) { $str = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; $strlen = strlen($s...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload