مرتب سازی آرایه های چند بعدی با استفاده از اندیس خاص (sort array)

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع زیر آرایه مورد نظر را با توجه به اندیس ورودی مرتب سازی می کند. ورودی اول مربوط به آرایه , ورودی دوم مربوط به اندیس ای است که باید بر اساس آن مرتب سازی صورت گیرد و بخش سوم صعودی یا نزولی بودن ترتیب نتایج است(SORT_ASC, SORT_DESC). به مثالها توجه کنید:

function array_sort($array, $on, $order = SORT_ASC)
{
  $new_array = array();
  $sortable_array = array();
  if (count($array) > 0)
  {
    foreach ($array as $k => $v)
    {
      if (is_array($v))
      {
        foreach ($v as $k2 => $v2)
        {
          if ($k2 == $on)
          {
            $sortable_array[$k] = $v2;
          }
        }
      } else
      {
        $sortable_array[$k] = $v;
      }
    }
    switch ($order)
    {
      case SORT_ASC:
        asort($sortable_array);
        break;
      case SORT_DESC:
        arsort($sortable_array);
        break;
    }
    foreach ($sortable_array as $k => $v)
    {
      $new_array[$k] = $array[$k];
    }
  }
  return $new_array;
}

مثال:

$people = array(
  12345 => array(
    'id' => 12345,
    'first_name' => 'Joe',
    'surname' => 'Bloggs',
    'age' => 23
  ),
  12346 => array(
    'id' => 12346,
    'first_name' => 'Adam',
    'surname' => 'Smith',
    'age' => 18
  ),
  12347 => array(
    'id' => 12347,
    'first_name' => 'Amy',
    'surname' => 'Jones',
    'age' => 21
  )
);

print_r(array_sort($people, 'age', SORT_DESC)); // Sort by oldest first
print_r(array_sort($people, 'surname', SORT_ASC)); // Sort by surname

خروجی مثال:

/*
Array
(
  [12345] => Array
    (
      [id] => 12345
      [first_name] => Joe
      [surname] => Bloggs
      [age] => 23
    )
 
  [12347] => Array
    (
      [id] => 12347
      [first_name] => Amy
      [surname] => Jones
      [age] => 21
    )
 
  [12346] => Array
    (
      [id] => 12346
      [first_name] => Adam
      [surname] => Smith
      [age] => 18
    )
 
)
Array
(
  [12345] => Array
    (
      [id] => 12345
      [first_name] => Joe
      [surname] => Bloggs
      [age] => 23
    )
 
  [12347] => Array
    (
      [id] => 12347
      [first_name] => Amy
      [surname] => Jones
      [age] => 21
    )
 
  [12346] => Array
    (
      [id] => 12346
      [first_name] => Adam
      [surname] => Smith
      [age] => 18
    )
 
)
*/

مرجع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تعریف تابع در تابع...

برای فراخوانی تابعی که در درون تابع دیگر ایجاد شده است باید ابتدا تابع پدر فراخوانی شود و سپس تابع فرزند قابل دسترس خواهد بود. مثال: function foo() { function bar() { echo "Hello World!"; ...

تابع نمایش امن ایمیل به کاربر...

تابع مورد نظر ، ایمیل کاربر را به حالت مطمئن(امن) نمایش می دهد تا کل آدرس افشا نشود. function printEMail($email) { $explode = explode('@', $email); return substr($explode[0], 0, 7).'...@'.$explo...

تشخیص حجم فایل با استفاده از فرمت ورودی...

این تابع حجم فایل را گرفته و سپس با توجه به فرمت مشخص شده خروجی را مشخص خواهد کرد. آرگومان‌های ورودی کاملا واضح هستند اما باید گفت که مقدار precision$ قسمت اعشار خروجی را مشخص می کند که به طور پی...

تابع ()mysql_data_seek در php...

در PHP بارها پیش می آید بعد از کوئری SELECT از تابع ()mysql_fetch_assoc یا تابع ()mysql_fetch_array استفاده کنید......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload