نمایش نام با فرمت مناسب(گسترش تابع ucwords)

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع ucwords برای بزرگ کردن حروف ابتدای کلمات یک رشته بکار می رود. البته زمانی این تابع کاربرد دارد که فاصله بین کلمات فضای خالی باشد(مثلا خط تیره را نیز جز کلمه بحساب می آورد). حال زمانیکه فاصله بین کلمات فقط فضای خالی نباشد از تابع complex_ucwords استفاده کنید. شما با مشخص کردن کاراکترها در ورودی مشخص می کنید که تابع حروف ابتدای چه کلماتی(با توجه به فاصله بین آنها) را به حروف بزرگ تبدیل نماید. به کد زیر توجه کنید:

echo ucwords('Hello. i am name-family'); //out = "Hello. I Am Name-family"

//complex ucwords function complex_ucwords($str, $a_char = array("'", "-", " ")) { //$str contains the complete raw name string //$a_char is an array containing the characters we use as separators for capitalization. If you don't pass anyt hing, there are three in there as default. $string = strtolower($str); foreach ($a_char as $temp) { $pos = strpos($string, $temp); if ($pos) { //we are in the loop because we found one of the special characters in the array, so lets split it up i nto chunks and capitalize each one. $mend = ''; $a_split = explode($temp, $string); foreach ($a_split as $temp2) { //capitalize each portion of the string which was separated at a special character $mend .= ucfirst($temp2) . $temp; } $string = substr($mend, 0, -1); } } return ucfirst($string); } echo complex_ucwords('Hello. i am name-family'); //out = "Hello. I Am Name-Family"

مرجع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تابع ایجاد پسورد یا رمز عبور خودکار(password generator)...

این تابع رمز عبور تصادفی ایجاد می کند. رمز عبورهای تصادفی مصارفی بسیاری مخصوصا در سیستمهای مدیریت کاربر دارند......

نسخه بهتر شده تابع parse_str در php...

در تابع ()parse_str تبدیل آرایه ها بدرستی انجام نمیشود به همین خاطر نیاز هست تا تابع قدرتمندتری استفاده نمود. تابع معرفی شده بصورت کامل یک رشته کوئری ورودی را به متغیرها و آرایه ها تبدیل میکند و به نو...

تابع ()mysql_data_seek در php...

در PHP بارها پیش می آید بعد از کوئری SELECT از تابع ()mysql_fetch_assoc یا تابع ()mysql_fetch_array استفاده کنید......

تعریف تابع در تابع...

برای فراخوانی تابعی که در درون تابع دیگر ایجاد شده است باید ابتدا تابع پدر فراخوانی شود و سپس تابع فرزند قابل دسترس خواهد بود. مثال: function foo() { function bar() { echo "Hello World!"; ...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload