نمایش نام با فرمت مناسب(گسترش تابع ucwords)

۷ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع ucwords برای بزرگ کردن حروف ابتدای کلمات یک رشته بکار می رود. البته زمانی این تابع کاربرد دارد که فاصله بین کلمات فضای خالی باشد(مثلا خط تیره را نیز جز کلمه بحساب می آورد). حال زمانیکه فاصله بین کلمات فقط فضای خالی نباشد از تابع complex_ucwords استفاده کنید. شما با مشخص کردن کاراکترها در ورودی مشخص می کنید که تابع حروف ابتدای چه کلماتی(با توجه به فاصله بین آنها) را به حروف بزرگ تبدیل نماید. به کد زیر توجه کنید:

echo ucwords('Hello. i am name-family'); //out = "Hello. I Am Name-family"

//complex ucwords function complex_ucwords($str, $a_char = array("'", "-", " ")) { //$str contains the complete raw name string //$a_char is an array containing the characters we use as separators for capitalization. If you don't pass anyt hing, there are three in there as default. $string = strtolower($str); foreach ($a_char as $temp) { $pos = strpos($string, $temp); if ($pos) { //we are in the loop because we found one of the special characters in the array, so lets split it up i nto chunks and capitalize each one. $mend = ''; $a_split = explode($temp, $string); foreach ($a_split as $temp2) { //capitalize each portion of the string which was separated at a special character $mend .= ucfirst($temp2) . $temp; } $string = substr($mend, 0, -1); } } return ucfirst($string); } echo complex_ucwords('Hello. i am name-family'); //out = "Hello. I Am Name-Family"

مرجع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

چک کردن صحت رشته ی کاراکتر-عددی...

تابع ()ctype_alnum رشته ورودی را بررسی میکند که آیا فقط از کاراکتر و عدد است یا نه(Alpha Numeric). در صورت درستی مقدار True و در غیر اینصورت مقدار False را بر می گرداند......

تابع ()ceil در php...

تابع ()ceil عدد ورودی را به بزرگترین عدد صحیح گرد می کند. برای فهم بیشتر از کاربرد تابع ، مثالهای زیر را ببینید......

گرفتن زیرمجموعه های شناسه یک آرایه از کل آرایه به صورت تو در تو...

مدتی قبل برای گروه ما در یکی از پروژه ها به تابعی نیاز شد که هر چند جز کدهای ساده ایست اما کارهای بزرگی انجام میدهد. تابع زیر تمامی زیرمجموعه های یک شناسه بصورت تو در تو رو را شناسایی میکند. برای درک ...

توابع next , prev , end , current , reset در php...

این توابع مرتبط با آرایه ها هستند و وظیفه آنها اشاره به مقادیر آنهاست. در آرایه هایی که اندیسها یا کلیدهای آنها غیر عددی است , دسترسی به مقدار کمی متفاوت تر خواهد بود. هر چند که این توابع برای اندیسها...

نظر

نظری ثبت نشده است.