نمایش نام با فرمت مناسب(گسترش تابع ucwords)

۶ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع ucwords برای بزرگ کردن حروف ابتدای کلمات یک رشته بکار می رود. البته زمانی این تابع کاربرد دارد که فاصله بین کلمات فضای خالی باشد(مثلا خط تیره را نیز جز کلمه بحساب می آورد). حال زمانیکه فاصله بین کلمات فقط فضای خالی نباشد از تابع complex_ucwords استفاده کنید. شما با مشخص کردن کاراکترها در ورودی مشخص می کنید که تابع حروف ابتدای چه کلماتی(با توجه به فاصله بین آنها) را به حروف بزرگ تبدیل نماید. به کد زیر توجه کنید:

echo ucwords('Hello. i am name-family'); //out = "Hello. I Am Name-family"

//complex ucwords function complex_ucwords($str, $a_char = array("'", "-", " ")) { //$str contains the complete raw name string //$a_char is an array containing the characters we use as separators for capitalization. If you don't pass anyt hing, there are three in there as default. $string = strtolower($str); foreach ($a_char as $temp) { $pos = strpos($string, $temp); if ($pos) { //we are in the loop because we found one of the special characters in the array, so lets split it up i nto chunks and capitalize each one. $mend = ''; $a_split = explode($temp, $string); foreach ($a_split as $temp2) { //capitalize each portion of the string which was separated at a special character $mend .= ucfirst($temp2) . $temp; } $string = substr($mend, 0, -1); } } return ucfirst($string); } echo complex_ucwords('Hello. i am name-family'); //out = "Hello. I Am Name-Family"

مرجع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

ایجاد رشته تصادفی...

این تابع رشته تصادفی به طول آرگومان ورودی(len$) تولید می‌کند. function rnd_string($len = 24) { $str = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; $strlen = strlen($s...

بدست آوردن زیر مجموعه های یک مجموعه در php...

تابع ()subsets زیر مجموعه های یک مجموعه را بر می گرداند. روش کار الگوریتم بسیار ساده است. ابتدا با توجه به آرایه ورودی تعداد اعضای آرایه را بدست می آوریم و سپس 2 را بتوان آن عدد می رسانیم. در واقع یک ...

تابع تبدیل تاریخ(TimeStamb) به فرمت دلخواه...

این تابع تاریخ با فرمت TimeStamb را به فرمت دلخواه تبدیل می نماید. function changeTimeStamp( $date, $dateOutput ) { $year = substr( $date, 0, 4 ); $month = substr( $date, 5, 2 ); $day = subst...

تابع چک کردن حجم رشته ورودی و محاسبه حجم آن...

تابع ()valid_size مقدار رشته ورودی را محاسبه کرده و سپس بررسی می کند که کمتر و برابر از رشته ورودی است که در صورت درستی شرط مقدار طول رشته به کیلوبایت و در غیر اینصورت مقدار False را بر می گرداند. fun...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload