نمایش نام با فرمت مناسب(گسترش تابع ucwords)

۷ سال پیش(به روز شده در ۷ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع ucwords برای بزرگ کردن حروف ابتدای کلمات یک رشته بکار می رود. البته زمانی این تابع کاربرد دارد که فاصله بین کلمات فضای خالی باشد(مثلا خط تیره را نیز جز کلمه بحساب می آورد). حال زمانیکه فاصله بین کلمات فقط فضای خالی نباشد از تابع complex_ucwords استفاده کنید. شما با مشخص کردن کاراکترها در ورودی مشخص می کنید که تابع حروف ابتدای چه کلماتی(با توجه به فاصله بین آنها) را به حروف بزرگ تبدیل نماید. به کد زیر توجه کنید:

echo ucwords('Hello. i am name-family'); //out = "Hello. I Am Name-family"

//complex ucwords function complex_ucwords($str, $a_char = array("'", "-", " ")) { //$str contains the complete raw name string //$a_char is an array containing the characters we use as separators for capitalization. If you don't pass anyt hing, there are three in there as default. $string = strtolower($str); foreach ($a_char as $temp) { $pos = strpos($string, $temp); if ($pos) { //we are in the loop because we found one of the special characters in the array, so lets split it up i nto chunks and capitalize each one. $mend = ''; $a_split = explode($temp, $string); foreach ($a_split as $temp2) { //capitalize each portion of the string which was separated at a special character $mend .= ucfirst($temp2) . $temp; } $string = substr($mend, 0, -1); } } return ucfirst($string); } echo complex_ucwords('Hello. i am name-family'); //out = "Hello. I Am Name-Family"

مرجع: php.net

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

ایجاد تابعی با n ورودی - mixed arguments...

برای ایجاد تابعی با n ورودی (mixed arguments) کافیست ابتدا آرگومانهای تابع را به صورت یک متغیر آرایهای بگیرید. مثال: function foo() { $args = func_get_args(); print_r($args); }   ...

تبدیل فوت به کیلومتر در php...

تابع تبدیل واحد فوت به کیلومتر در زبان php......

گرفتن جملات یک رشته...

این تابع جملات رشته ورودی را بر می گرداند. آرگومان str$ رشته ورودی و char$ مربوط به جدا کننده کلمات در رشته می باشد که به طور پیش فرض تهی است. function parser($str, $char = ' ') { $str = trim($str...

توابع رمزگذاری و رمزگشایی یک رشته با خروجی‌های متفاوت...

دو تابع encrypt و decrypt به ترتیب مربوط به رمزگذاری و رمزگشایی می باشند. اما تفاوتی که با حالت معمول دارند این است که خروجی تابع encrypt برای یک مقدار با هر بار فراخوانی متفاوت است. این ویژگی قطعا در...

نظر

نظری ثبت نشده است.