پارسر قدرتمند شناسایی کلمات یک رشته

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

تابع زیر یک پارسر قدرتمند جهت شناسایی کلمات یک رشته و جداسازی آنهاست. این تابع یکی از توابع کاری موتور جستجوی گروه ما(وی2) است. تمامی بهینه سازیها در این تابع رعایت شده که هر چند ساده است!

function simple_parser( $str, $char = ' ' ) {
  $str = trim( $str ) ;
  $str = $str . $char ;
  $len = strlen( $str ) ;
  $words = array() ;
  $w = '' ;
  $c = 0 ;
  for ( $i = 0; $i < $len; $i++ )
    if ( $str[$i] != $char )
      $w = $w . $str[$i] ;
    else
      if ( ( $w != $char ) and ( $w != '' ) ) {
        $words[$c] = $w ;
        $c++ ;
        $w = '' ;
      }
  return $words ;
}
 
//out = Array ( [0] => A [1] => B [2] => C [3] => D [4] => E [5] => F [6] => G [7] => H [8] => J [9] => K ) 
print_r( simple_parser( 'A B C D E F G H J K' ) ) ;

برچسبها

Parser پارسر

صفحات پیشنهادی

تابع تبدیل تاریخ(TimeStamb) به فرمت دلخواه...

این تابع تاریخ با فرمت TimeStamb را به فرمت دلخواه تبدیل می نماید. function changeTimeStamp( $date, $dateOutput ) { $year = substr( $date, 0, 4 ); $month = substr( $date, 5, 2 ); $day = subst...

چک کردن صحت رشته ی کاراکتر-عددی...

تابع ()ctype_alnum رشته ورودی را بررسی میکند که آیا فقط از کاراکتر و عدد است یا نه(Alpha Numeric). در صورت درستی مقدار True و در غیر اینصورت مقدار False را بر می گرداند......

بدست آوردن زیر مجموعه های یک مجموعه در php...

تابع ()subsets زیر مجموعه های یک مجموعه را بر می گرداند. روش کار الگوریتم بسیار ساده است. ابتدا با توجه به آرایه ورودی تعداد اعضای آرایه را بدست می آوریم و سپس 2 را بتوان آن عدد می رسانیم. در واقع یک ...

برگرداندن کلیدهای آرایه به حالت uppercase یا lowercase...

تابع زیر , کلیدهای آرایه ورودی را به حروف کوچک یا حروف یزرگ تبدیل و سپس آرایه را بر می گرداند. این تابع می تواند استفاده خاص خود را داشته باشد مثلا وقتی بخواهیم ورودی ها را به آرایه ای تبدیل و سپس با ...

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload