گرفتن مقادیر آرایه با کلید خاص(تابع array column)

۶ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰(غیر فعال)

تابع array_column مقادیر یک آرایه را با توجه به مقدار یک کلید خاص بر می گرداند.

/**
 * This file is part of the array_column library
 *
 * For the full copyright and license information, please view the LICENSE
 * file that was distributed with this source code.
 *
 * @copyright Copyright (c) 2013 Ben Ramsey <http://benramsey.com>
 * @license http://opensource.org/licenses/MIT MIT
 */

if (!function_exists('array_column')) {

  /**
   * Returns the values from a single column of the input array, identified by
   * the $columnKey.
   *
   * Optionally, you may provide an $indexKey to index the values in the returned
   * array by the values from the $indexKey column in the input array.
   *
   * @param array $input A multi-dimensional array (record set) from which to pull
   *           a column of values.
   * @param mixed $columnKey The column of values to return. This value may be the
   *             integer key of the column you wish to retrieve, or it
   *             may be the string key name for an associative array.
   * @param mixed $indexKey (Optional.) The column to use as the index/keys for
   *            the returned array. This value may be the integer key
   *            of the column, or it may be the string key name.
   * @return array
   */
  function array_column($input = null, $columnKey = null, $indexKey = null)
  {
    // Using func_get_args() in order to check for proper number of
    // parameters and trigger errors exactly as the built-in array_column()
    // does in PHP 5.5.
    $argc = func_num_args();
    $params = func_get_args();

    if ($argc < 2) {
      trigger_error("array_column() expects at least 2 parameters, {$argc} given",
        E_USER_WARNING);
      return null;
    }

    if (!is_array($params[0])) {
      trigger_error('array_column() expects parameter 1 to be array, ' . gettype($params[0]) .
        ' given', E_USER_WARNING);
      return null;
    }

    if (!is_int($params[1]) && !is_float($params[1]) && !is_string($params[1]) && $params[1]
      !== null && !(is_object($params[1]) && method_exists($params[1], '__toString'))) {
      trigger_error('array_column(): The column key should be either a string or an integer',
        E_USER_WARNING);
      return false;
    }

    if (isset($params[2]) && !is_int($params[2]) && !is_float($params[2]) && !
      is_string($params[2]) && !(is_object($params[2]) && method_exists($params[2],
      '__toString'))) {
      trigger_error('array_column(): The index key should be either a string or an integer',
        E_USER_WARNING);
      return false;
    }

    $paramsInput = $params[0];
    $paramsColumnKey = ($params[1] !== null) ? (string )$params[1] : null;

    $paramsIndexKey = null;
    if (isset($params[2])) {
      if (is_float($params[2]) || is_int($params[2])) {
        $paramsIndexKey = (int)$params[2];
      } else {
        $paramsIndexKey = (string )$params[2];
      }
    }

    $resultArray = array();

    foreach ($paramsInput as $row) {

      $key = $value = null;
      $keySet = $valueSet = false;

      if ($paramsIndexKey !== null && array_key_exists($paramsIndexKey, $row)) {
        $keySet = true;
        $key = (string )$row[$paramsIndexKey];
      }

      if ($paramsColumnKey === null) {
        $valueSet = true;
        $value = $row;
      } elseif (is_array($row) && array_key_exists($paramsColumnKey, $row)) {
        $valueSet = true;
        $value = $row[$paramsColumnKey];
      }

      if ($valueSet) {
        if ($keySet) {
          $resultArray[$key] = $value;
        } else {
          $resultArray[] = $value;
        }
      }

    }

    return $resultArray;
  }

}

این کد توسط کاربر ramsey در GitHub نوشته شده که می توانید با مراجعه به این آدرس از سایر جزییات آن مطلع شوید. البته برای درک بهتر , این مثال را ببینید.

$arr = array(
        array('id' => 1, 'color'=> 'red',  'name'=>'x') ,
        array('id' => 2, 'color'=> 'green', 'name'=>'y') ,
        array('id' => 3, 'color'=> 'blue',  'name'=>'z')
);

$arr = array_column($arr, 'color', 'id');
print_r($arr);

---------------------out-----------------------
Array
(
[1] => red
[2] => green
[3] => blue
)

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

فایلهای پیوست شده

 • دانلود  ۶.۳۱ کیلو بایت (array_column.rar) - تابع array_column مقادیر یک آرایه را با توجه به مقدار یک کلید خاص بر می گرداند.
 • صفحات پیشنهادی

  نسخه بهتر شده تابع parse_str در php...

  در تابع ()parse_str تبدیل آرایه ها بدرستی انجام نمیشود به همین خاطر نیاز هست تا تابع قدرتمندتری استفاده نمود. تابع معرفی شده بصورت کامل یک رشته کوئری ورودی را به متغیرها و آرایه ها تبدیل میکند و به نو...

  محاسبه زمان اجرای یک کد(زمان‌سنج) در php...

  بسیار پیش می آید تا مدت زمان اجرای یک تکه کد را بدانیم. دو تابع زیر برای حل این مسئله به کمک شما می آیند و مثال مربوطه نیز نحوه استفاده از این دو تابع را کاملا مناسب بیان نموده است. کارکرد توابع آسان ...

  تابع utf8SubString , گرفتن بخشی از رشته با یونیکد UTF8...

  تابع معمولی substr در php برای رشته های یونیکدی جواب نمی دهد. در واقع در رشته های یونیکد دار هر حرف از ترکیب سه یا چهار حرف اسکی که کد اسکی آنها بیشتر از 127 است تشکیل شده است. لذا نیاز است تا برای ای...

  تابع محاسبه کننده شروع و پایان یک روز به زمان یونیکس در php...

  تابع زیر زمان شروع و پایان یک روز را به فرمت یونیکس بر میگرداند......