گرفتن مقادیر آرایه با کلید خاص(تابع array column)

۵ سال پیش(به روز شده در ۵ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰(غیر فعال)

تابع array_column مقادیر یک آرایه را با توجه به مقدار یک کلید خاص بر می گرداند.

/**
 * This file is part of the array_column library
 *
 * For the full copyright and license information, please view the LICENSE
 * file that was distributed with this source code.
 *
 * @copyright Copyright (c) 2013 Ben Ramsey <http://benramsey.com>
 * @license http://opensource.org/licenses/MIT MIT
 */

if (!function_exists('array_column')) {

  /**
   * Returns the values from a single column of the input array, identified by
   * the $columnKey.
   *
   * Optionally, you may provide an $indexKey to index the values in the returned
   * array by the values from the $indexKey column in the input array.
   *
   * @param array $input A multi-dimensional array (record set) from which to pull
   *           a column of values.
   * @param mixed $columnKey The column of values to return. This value may be the
   *             integer key of the column you wish to retrieve, or it
   *             may be the string key name for an associative array.
   * @param mixed $indexKey (Optional.) The column to use as the index/keys for
   *            the returned array. This value may be the integer key
   *            of the column, or it may be the string key name.
   * @return array
   */
  function array_column($input = null, $columnKey = null, $indexKey = null)
  {
    // Using func_get_args() in order to check for proper number of
    // parameters and trigger errors exactly as the built-in array_column()
    // does in PHP 5.5.
    $argc = func_num_args();
    $params = func_get_args();

    if ($argc < 2) {
      trigger_error("array_column() expects at least 2 parameters, {$argc} given",
        E_USER_WARNING);
      return null;
    }

    if (!is_array($params[0])) {
      trigger_error('array_column() expects parameter 1 to be array, ' . gettype($params[0]) .
        ' given', E_USER_WARNING);
      return null;
    }

    if (!is_int($params[1]) && !is_float($params[1]) && !is_string($params[1]) && $params[1]
      !== null && !(is_object($params[1]) && method_exists($params[1], '__toString'))) {
      trigger_error('array_column(): The column key should be either a string or an integer',
        E_USER_WARNING);
      return false;
    }

    if (isset($params[2]) && !is_int($params[2]) && !is_float($params[2]) && !
      is_string($params[2]) && !(is_object($params[2]) && method_exists($params[2],
      '__toString'))) {
      trigger_error('array_column(): The index key should be either a string or an integer',
        E_USER_WARNING);
      return false;
    }

    $paramsInput = $params[0];
    $paramsColumnKey = ($params[1] !== null) ? (string )$params[1] : null;

    $paramsIndexKey = null;
    if (isset($params[2])) {
      if (is_float($params[2]) || is_int($params[2])) {
        $paramsIndexKey = (int)$params[2];
      } else {
        $paramsIndexKey = (string )$params[2];
      }
    }

    $resultArray = array();

    foreach ($paramsInput as $row) {

      $key = $value = null;
      $keySet = $valueSet = false;

      if ($paramsIndexKey !== null && array_key_exists($paramsIndexKey, $row)) {
        $keySet = true;
        $key = (string )$row[$paramsIndexKey];
      }

      if ($paramsColumnKey === null) {
        $valueSet = true;
        $value = $row;
      } elseif (is_array($row) && array_key_exists($paramsColumnKey, $row)) {
        $valueSet = true;
        $value = $row[$paramsColumnKey];
      }

      if ($valueSet) {
        if ($keySet) {
          $resultArray[$key] = $value;
        } else {
          $resultArray[] = $value;
        }
      }

    }

    return $resultArray;
  }

}

این کد توسط کاربر ramsey در GitHub نوشته شده که می توانید با مراجعه به این آدرس از سایر جزییات آن مطلع شوید. البته برای درک بهتر , این مثال را ببینید.

$arr = array(
        array('id' => 1, 'color'=> 'red',  'name'=>'x') ,
        array('id' => 2, 'color'=> 'green', 'name'=>'y') ,
        array('id' => 3, 'color'=> 'blue',  'name'=>'z')
);

$arr = array_column($arr, 'color', 'id');
print_r($arr);

---------------------out-----------------------
Array
(
[1] => red
[2] => green
[3] => blue
)

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

فایلهای پیوست شده

 • دانلود  ۶.۳۱ کیلو بایت (array_column.rar) - تابع array_column مقادیر یک آرایه را با توجه به مقدار یک کلید خاص بر می گرداند.
 • صفحات پیشنهادی

  ایجاد دایرکتوری در صورت نبود آن...

  تابع زیر در صورت نبود دایرکتوری آنرا ایجاد می‌نماید. function createDir( $dir ) { if ( !is_dir( $dir ) ) { mkdir( $dir, 0777 ); return true; } return false; }...

  گرفتن آدرس فعلی صفحه(get page url)...

  در PHP بسیاری از اطلاعات سرور در متغیر $_SERVER نگهداری می شود اما به صورت مجزا. ما برای اینکه بتوانیم آدرس کامل صفحه فعلی ای که در جریان است را بدست آوریم باید از این جزییات استفاده کنیم. * لازم به ذ...

  گرفتن محتوای وب سایت با کمک curl در php...

  در پستهای قبل چنین مطلبی ذکر شده بود اما اینبار از قدرت سری توابع curl برای این منظور استفاده نمودیم. مزیت استفاده از این روش معرفی User agent و سایر موارد اضافی است که بصورت معمول نمیتوان با استفاده ...

  تابع محاسبه کننده شروع و پایان یک روز به زمان یونیکس در php...

  تابع زیر زمان شروع و پایان یک روز را به فرمت یونیکس بر میگرداند......