کلاس UUID برای PHP

۴ سال پیش(به روز شده در ۴ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(کلاس) ۰

UUID یا Universally Unique Identifier شناسه استاندارد استفاده شده در ساخت نرم افزار هاست که توسط Open Source Foundation استاندارد سازی شده است و بعنوان بخشی از Distributed Computing Environmen به حساب می آید. هر کسی می تواند از UUID استفاده کند و اطمینان داشته باشد که کس دیگری از UUID او استفاده نمی کند. منبع

<?php
/**
 * UUID class
 *
 * The following class generates VALID RFC 4122 COMPLIANT
 * Universally Unique IDentifiers (UUID) version 3, 4 and 5.
 *
 * UUIDs generated validates using OSSP UUID Tool, and output
 * for named-based UUIDs are exactly the same. This is a pure
 * PHP implementation.
 *
 * @author Andrew Moore
 * @link http://www.php.net/manual/en/function.uniqid.php#94959
 */
class UUID
{
	/**
	 * Generate v3 UUID
	 *
	 * Version 3 UUIDs are named based. They require a namespace (another 
	 * valid UUID) and a value (the name). Given the same namespace and 
	 * name, the output is always the same.
	 * 
	 * @param	uuid	$namespace
	 * @param	string	$name
	 */
	public static function v3($namespace, $name)
	{
		if(!self::is_valid($namespace)) return false;
 
		// Get hexadecimal components of namespace
		$nhex = str_replace(array('-','{','}'), '', $namespace);
 
		// Binary Value
		$nstr = '';
 
		// Convert Namespace UUID to bits
		for($i = 0; $i < strlen($nhex); $i+=2) 
		{
			$nstr .= chr(hexdec($nhex[$i].$nhex[$i+1]));
		}
 
		// Calculate hash value
		$hash = md5($nstr . $name);
 
		return sprintf('%08s-%04s-%04x-%04x-%12s',
 
		// 32 bits for "time_low"
		substr($hash, 0, 8),
 
		// 16 bits for "time_mid"
		substr($hash, 8, 4),
 
		// 16 bits for "time_hi_and_version",
		// four most significant bits holds version number 3
		(hexdec(substr($hash, 12, 4)) & 0x0fff) | 0x3000,
 
		// 16 bits, 8 bits for "clk_seq_hi_res",
		// 8 bits for "clk_seq_low",
		// two most significant bits holds zero and one for variant DCE1.1
		(hexdec(substr($hash, 16, 4)) & 0x3fff) | 0x8000,
 
		// 48 bits for "node"
		substr($hash, 20, 12)
		);
	}
 
	/**
	 * 
	 * Generate v4 UUID
	 * 
	 * Version 4 UUIDs are pseudo-random.
	 */
	public static function v4() 
	{
		return sprintf('%04x%04x-%04x-%04x-%04x-%04x%04x%04x',
 
		// 32 bits for "time_low"
		mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff),
 
		// 16 bits for "time_mid"
		mt_rand(0, 0xffff),
 
		// 16 bits for "time_hi_and_version",
		// four most significant bits holds version number 4
		mt_rand(0, 0x0fff) | 0x4000,
 
		// 16 bits, 8 bits for "clk_seq_hi_res",
		// 8 bits for "clk_seq_low",
		// two most significant bits holds zero and one for variant DCE1.1
		mt_rand(0, 0x3fff) | 0x8000,
 
		// 48 bits for "node"
		mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff)
		);
	}
 
	/**
	 * Generate v5 UUID
	 * 
	 * Version 5 UUIDs are named based. They require a namespace (another 
	 * valid UUID) and a value (the name). Given the same namespace and 
	 * name, the output is always the same.
	 * 
	 * @param	uuid	$namespace
	 * @param	string	$name
	 */
	public static function v5($namespace, $name) 
	{
		if(!self::is_valid($namespace)) return false;
 
		// Get hexadecimal components of namespace
		$nhex = str_replace(array('-','{','}'), '', $namespace);
 
		// Binary Value
		$nstr = '';
 
		// Convert Namespace UUID to bits
		for($i = 0; $i < strlen($nhex); $i+=2) 
		{
			$nstr .= chr(hexdec($nhex[$i].$nhex[$i+1]));
		}
 
		// Calculate hash value
		$hash = sha1($nstr . $name);
 
		return sprintf('%08s-%04s-%04x-%04x-%12s',
 
		// 32 bits for "time_low"
		substr($hash, 0, 8),
 
		// 16 bits for "time_mid"
		substr($hash, 8, 4),
 
		// 16 bits for "time_hi_and_version",
		// four most significant bits holds version number 5
		(hexdec(substr($hash, 12, 4)) & 0x0fff) | 0x5000,
 
		// 16 bits, 8 bits for "clk_seq_hi_res",
		// 8 bits for "clk_seq_low",
		// two most significant bits holds zero and one for variant DCE1.1
		(hexdec(substr($hash, 16, 4)) & 0x3fff) | 0x8000,
 
		// 48 bits for "node"
		substr($hash, 20, 12)
		);
	}
 
	public static function is_valid($uuid) {
		return preg_match('/^\{?[0-9a-f]{8}\-?[0-9a-f]{4}\-?[0-9a-f]{4}\-?'.
           '[0-9a-f]{4}\-?[0-9a-f]{12}\}?$/i', $uuid) === 1;
	}
}
?>
Example:
<?php
define('UUID_NAMESPACE', '1368509f-2a13-4334-05ae-e00f2a55bbaf');
echo UUID::v5(UUID_NAMESPACE, md5(uniqid(rand(), true))); //Out = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
?>

برچسبها

UUID

صفحات پیشنهادی


تبدیل متن طولانی فارسی به تصویر با رعایت چهارچوب و اعمال فونت دلخواه در php...

در یکی از پروژه ها نیاز بود تا متن فارسی به عکس تبدیل شود. متاسفانه منابع کمی در این مورد هستند و اینکه اکثر این منابع توانایی تبدیل یک متن طولانی به عکس آن هم در یک چهار چوب را ندارند. و مثال های آنه...

کلاس رمزنگاری و رمزگشایی Crypter...

با استفاده از کلاس Crypter براحتی رشته های متنی را بر پایه الگوریتم Base64 رمزگذاری کرده و سپس در مواقع لزوم رمزگشایی کنید......

پروتکل SOAP در php(نحوه ارسال و درخواست در این پروتکل)...

"با استفاده از پروتکل دسترسی آسان به اشیاء یا سُوپ (Simple Object Access Protocol - SOAP) می‌توان به ارسال و تبادل پیامهایی از جنس اکس‌ام‌ال بر روی شبکه‌های رایانه‌ای مبادرت کرد". ما قصد توضیح در مورد...

کلاس MySQL برای PHP جهت اتصال به پایگاه داده...

کلاس ساده زیر توسط ما طراحی شده که البته از PDO استفاده نشده است اما براحتی قابل ویرایش است. در ضمن کلاس زیر کاملا تست شده و آماده بکار است......

نظر

نظری ثبت نشده است.
captcha image reload