تابع محاسبه حجم فایل یا طول رشته بهمراه نمایش به فرمتهای مختلف

۶ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پایتون(Python)(توابع) ۰

در بخش زیرین دو تابع معرفی شده اند. تابع اول اندازه فایل را گرفته و سپس اندازه آن را با توجه به نوع فرمت مشخص شده و حداکثر ارقام اعشار بر می گرداند. تابع دوم نیز نام فایل را گرفته و سپس اندازه آنرا با توجه به مشخصات بالا بر می گرداند.

def stringFormat(size, out = 'kb', precision = 2): 
  if out=='kb':
    return round(float(size)/1024, precision)
  elif out=='mb': 
    return round(float(size)/(1024 * 1024), precision)
  elif out=='gb':
    return round(float(size)/(1024 * 1024 * 1024), precision)
 
  return False
 
def fileSize(filename, out = 'kb', precision = 2): 
  with codecs.open(filename, 'r') as file:
    string = file.read()
    file.close()
  return stringFormat(len(string), out, precision)
 
''' example '''
print fileSize('file.txt')

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

ایجاد فایل utf8 در صورت نبود آن...

تابع زیر فایل مورد نظر را با کدینگ utf8 ایجاد می کند. import os.path def createFileIfNotExist(path): if os.path.exists(path)==False: with codecs.open(path, 'a', encoding='utf-8') as file: ...

تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی...

توابع زیر برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در نظر گرفته شده اند. دوتابع اول مربوط به کبیسه بودن سالهای میلادی و شمسی و تابع آخر مربوط به تبدیل تاریخ است......

تابع کنترل رشته ورودی...

تابع ساده زیر جهت آشنایی با توابع داخلی پایتون است. در تابع زیر , رشته ورودی را گرفته و سپس در صورت وجود یکی از کاراکترهای مشخص شده در داخل رشته مقدار False و در غیر اینصورت True را بر می گرداند. def ...

تابع محاسبه اختلاف بین دو تاریخ یا تاریخ فعلی...

تابع زیر اختلاف بین تاریخ ورودی با تاریخ امروز(روز جاری) را به روز بر می گرداند. import datetime def diffNowDate(DateStr): from datetime import datetime fmt = '%Y-%m-%d' d2 = datetime.strpti...

نظر

نظری ثبت نشده است.