تابع محاسبه اختلاف بین دو تاریخ یا تاریخ فعلی

۷ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پایتون(Python)(توابع) ۰

تابع زیر اختلاف بین تاریخ ورودی با تاریخ امروز(روز جاری) را به روز بر می گرداند.

import datetime

def diffNowDate(DateStr):
   from datetime import datetime
   fmt = '%Y-%m-%d'
   d2 = datetime.strptime(str(datetime.now().year)+'-'+str(datetime.now().month)+'-'+str(datetime.now().day), fmt)
   d1 = datetime.strptime(DateStr, fmt)
   return (d2-d1).days

//today is '2013-12-14'
print diffNowDate('2013-12-1') //out = 13

اما در تابع زیر دو تاریخ را گرفته و سپس اختلاف بین دو تاریخ را به روز بر می گرداند.

import datetime
def diffDate(DateStr2, DateStr1): from datetime import datetime fmt = '%Y-%m-%d' d2 = datetime.strptime(DateStr2, fmt) d1 = datetime.strptime(DateStr1, fmt) return (d2-d1).days print diffDate('2013-12-14', '2013-12-1') //out = 13

توجه: دو تابع بالا مرتبط با تاریخ میلادی هستند.

برچسبها

هیچ برچسبی موجود نیست.

صفحات پیشنهادی

تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی...

توابع زیر برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در نظر گرفته شده اند. دوتابع اول مربوط به کبیسه بودن سالهای میلادی و شمسی و تابع آخر مربوط به تبدیل تاریخ است......

تابع محاسبه حجم فایل یا طول رشته بهمراه نمایش به فرمتهای مختلف...

در بخش زیرین دو تابع معرفی شده اند. تابع اول اندازه فایل را گرفته و سپس اندازه آن را با توجه به نوع فرمت مشخص شده و حداکثر ارقام اعشار بر می گرداند. تابع دوم نیز نام فایل را گرفته و سپس اندازه آنرا با...

تابع کنترل رشته ورودی...

تابع ساده زیر جهت آشنایی با توابع داخلی پایتون است. در تابع زیر , رشته ورودی را گرفته و سپس در صورت وجود یکی از کاراکترهای مشخص شده در داخل رشته مقدار False و در غیر اینصورت True را بر می گرداند. def ...

ایجاد فایل utf8 در صورت نبود آن...

تابع زیر فایل مورد نظر را با کدینگ utf8 ایجاد می کند. import os.path def createFileIfNotExist(path): if os.path.exists(path)==False: with codecs.open(path, 'a', encoding='utf-8') as file: ...

نظر

نظری ثبت نشده است.