۷ سال پیش پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰(غیر فعال)

در کد زیر, تابع gLeapYear کبیسه بودن سال میلادی و sLeapYear کبیسه بودن سال شمسی را مشخص می کند.

function gLeapYear($year)
{
  if (($year % 4 == 0) and (($year % 100 != 0) or ($year % 400 == 0)))
    return true;
  else
    return false;
}
 
function sLeapYear($year)
{
  $ary = array(1, 5, 9, 13, 17, 22, 26, 30);
  $b = $year % 33;
  if (in_array($b, $ary))
    return true;
  return false;
}
 
echo sLeapYear(1392).' ';
echo gLeapYear(2013);

۷ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع ip کاربر را در شرایط مختلف بر می گرداند.

function get_ip()
{
  $list = array( 'REMOTE_ADDR', 'CLIENT_IP', 'HTTP_CLIENT_IP', 
         'HTTP_PROXY_CONNECTION', 'HTTP_FORWARDED', 'HTTP_X_FORWARDED', 
         'FORWARDED_FOR_IP', 'HTTP_FORWARDED_FOR', 'HTTP_FORWARDED_FOR_IP', 
         'HTTP_X_FORWARDED_FOR', 'FORWARDED', 'X_FORWARDED_FOR', 'FORWARDED_FOR', 
         'X_FORWARDED', 'HTTP_VIA', 'VIA' );
  foreach ( $list as $v ) {
   if ( isset( $_SERVER[$v] ) )
     return $_SERVER[$v];
   else
     continue;
  }
  return false;
}
 
echo get_ip();

۷ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع رشته تصادفی به طول آرگومان ورودی(len$) تولید می‌کند.

function rnd_string($len = 24)
{
  $str = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  $strlen = strlen($str) - 1;
  $result = '';
  for ($i = 0; $i < $len; $i++)
    $result .= $str[rand(0, $strlen)];
  return $result;
}
 
echo rnd_string();

۷ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع جملات رشته ورودی را بر می گرداند. آرگومان str$ رشته ورودی و char$ مربوط به جدا کننده کلمات در رشته می باشد که به طور پیش فرض تهی است.

function parser($str, $char = ' ')
{
  $str = trim($str);
  $str = $str . $char;
  $len = strlen($str);
  $words = array();
  $w = '';
  $c = 0;
  for ($i = 0; $i < $len; $i++)
    if ($str[$i] != $char)
      $w = $w . $str[$i];
    else
      if (($w != $char) and ($w != '')) {
        $words[$c] = $w;
        $c++;
        $w = '';
      }
  return $words;
}
 
$x = parser('hello world!');
print_r($x);

۷ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع حجم فایل را گرفته و سپس با توجه به فرمت مشخص شده خروجی را مشخص خواهد کرد. آرگومان‌های ورودی کاملا واضح هستند اما باید گفت که مقدار precision$ قسمت اعشار خروجی را مشخص می کند که به طور پیش فرض تا 2 رقم اعشار است.

function file_size($size, $out = 'kb', $precision = 2)
{
  switch ($out) {
    case 'kb':
      return round($size / 1024, $precision);
      break;
    case 'mb':
      return round($size / (1024 * 1024), $precision);
      break;
    case 'gb':
      return round($size / (1024 * 1024 * 1024), $precision);
      break;
  }
  return false;
}

در حال بارگذاری...