تابع محاسبه حجم فایل یا طول رشته بهمراه نمایش به فرمتهای مختلف

۷ سال پیش(به روز شده در ۷ سال پیش) پایتون(Python)(توابع) ۰

در بخش زیرین دو تابع معرفی شده اند. تابع اول اندازه فایل را گرفته و سپس اندازه آن را با توجه به نوع فرمت مشخص شده و حداکثر ارقام اعشار بر می گرداند. تابع دوم نیز نام فایل را گرفته و سپس اندازه آنرا با توجه به مشخصات بالا بر می گرداند...

ادامه

۸ سال پیش(به روز شده در ۷ سال پیش) پایتون(Python)(توابع) ۰

تابع ساده زیر جهت آشنایی با توابع داخلی پایتون است. در تابع زیر , رشته ورودی را گرفته و سپس در صورت وجود یکی از کاراکترهای مشخص شده در داخل رشته مقدار False و در غیر اینصورت True را بر می گرداند.

def validStr(str):
  if re.search('[\|\`\~\!\-\@\#\$\%\^\&\*\+\=\:\;\"\'\"\.\/\?\[\]\>\<\\\]+', str)!=None:
   return False
  return True

۸ سال پیش(به روز شده در ۷ سال پیش) پایتون(Python)(توابع) ۰

تابع زیر اختلاف بین تاریخ ورودی با تاریخ امروز(روز جاری) را به روز بر می گرداند.

import datetime

def diffNowDate(DateStr):
  from datetime import datetime
  fmt = '%Y-%m-%d'
  d2 = datetime.strptime(str(datetime.now().year)+'-'+str(datetime.now().month)+'-'+str(datetime.now().day), fmt)
  d1 = datetime.strptime(DateStr, fmt)
  return (d2-d1).days

//today is '2013-12-14'
print diffNowDate('2013-12-1') //out = 13

اما در تابع زیر دو تاریخ را گرفته و سپس اختلاف بین دو تاریخ را به روز بر می گرداند.

import datetime
def diffDate(DateStr2, DateStr1): from datetime import datetime fmt = '%Y-%m-%d' d2 = datetime.strptime(DateStr2, fmt) d1 = datetime.strptime(DateStr1, fmt) return (d2-d1).days print diffDate('2013-12-14', '2013-12-1') //out = 13

توجه: دو تابع بالا مرتبط با تاریخ میلادی هستند.

۸ سال پیش(به روز شده در ۷ سال پیش) پایتون(Python)(توابع) ۰

تابع زیر فایل مورد نظر را با کدینگ utf8 ایجاد می کند.


import os.path

def createFileIfNotExist(path):
  if os.path.exists(path)==False:
   with codecs.open(path, 'a', encoding='utf-8') as file:
     file.write(u'\ufeff')
     file.close()

۸ سال پیش(به روز شده در ۷ سال پیش) پایتون(Python)(توابع) ۲

توابع زیر برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در نظر گرفته شده اند. دوتابع اول مربوط به کبیسه بودن سالهای میلادی و شمسی و تابع آخر مربوط به تبدیل تاریخ است...