تابع محاسبه حجم فایل یا طول رشته بهمراه نمایش به فرمتهای مختلف

در بخش زیرین دو تابع معرفی شده اند. تابع اول اندازه فایل را گرفته و سپس اندازه آن را با توجه به نوع فرمت مشخص شده و حداکثر ارقام اعشار بر می گرداند. تابع دوم نیز نام فایل را گرفته و سپس اندازه آنرا با توجه به مشخصات بالا بر می گرداند...

جزئیات بیشتر