۷ سال پیش(به روز شده در ۷ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع تصاویر با فرمت یا پسوند jpg یا jpeg را به ابعاد دلخواه تغییر می دهد. یعنی با min یا max مشخص می کنید که رو به افزایش باشد یا خیر. هر گاه max انتخاب شود به این معنی خواهد بود که طول تصویر شما از مقدار وارد شده(ta$) بیشتر نشود ولی برای min یعنی حداقل طول برابر ta$ است.

function makeTheThumb( $ppath, $ta, $mood )
{
  list( $w, $h ) = getimagesize( $ppath );
  $orig = imagecreatefromjpeg( $ppath );
  if ( ( strcmp( $mood, 'width' ) == 0 ) || ( ( $w > $h ) ^ ( strcmp( $mood, 'min' ) == 0 ) ) ) {
   $tw = $ta;
   $th = round( $tw * $h / $w );
  }
  else {
   $th = $ta;
   $tw = round( $th * $w / $h );
  }
  $timg = imagecreatetruecolor( $tw, $th );
  imagecopyresampled( $timg, $orig, 0, 0, 0, 0, $tw, $th, $w, $h );
  imageinterlace( $timg, 1 );
  imagejpeg( $timg, 'out.jpg', 100 );
  imagedestroy( $timg );
  return "ENDED;$tw;$th";
}
 
makeTheThumb( 'test.jpg', 150, 'max' );

همچنین ببینید

۷ سال پیش پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰(غیر فعال)

با توجه به کد زیر اگر ایمیل از لحاظ ساختار صحیح باشد مقدار True و در غیر این صورت مقدار False را بر می گرداند. به ساختار خوب توجه کنید!

function valid_email($email)
{
  return preg_match('/^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/',
    $email);
}
 
echo valid_email('test@test.com');

۷ سال پیش پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰(غیر فعال)

در کد زیر, تابع gLeapYear کبیسه بودن سال میلادی و sLeapYear کبیسه بودن سال شمسی را مشخص می کند.

function gLeapYear($year)
{
  if (($year % 4 == 0) and (($year % 100 != 0) or ($year % 400 == 0)))
    return true;
  else
    return false;
}
 
function sLeapYear($year)
{
  $ary = array(1, 5, 9, 13, 17, 22, 26, 30);
  $b = $year % 33;
  if (in_array($b, $ary))
    return true;
  return false;
}
 
echo sLeapYear(1392).' ';
echo gLeapYear(2013);

۷ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع ip کاربر را در شرایط مختلف بر می گرداند.

function get_ip()
{
  $list = array( 'REMOTE_ADDR', 'CLIENT_IP', 'HTTP_CLIENT_IP', 
         'HTTP_PROXY_CONNECTION', 'HTTP_FORWARDED', 'HTTP_X_FORWARDED', 
         'FORWARDED_FOR_IP', 'HTTP_FORWARDED_FOR', 'HTTP_FORWARDED_FOR_IP', 
         'HTTP_X_FORWARDED_FOR', 'FORWARDED', 'X_FORWARDED_FOR', 'FORWARDED_FOR', 
         'X_FORWARDED', 'HTTP_VIA', 'VIA' );
  foreach ( $list as $v ) {
   if ( isset( $_SERVER[$v] ) )
     return $_SERVER[$v];
   else
     continue;
  }
  return false;
}
 
echo get_ip();

۷ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع رشته تصادفی به طول آرگومان ورودی(len$) تولید می‌کند.

function rnd_string($len = 24)
{
  $str = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  $strlen = strlen($str) - 1;
  $result = '';
  for ($i = 0; $i < $len; $i++)
    $result .= $str[rand(0, $strlen)];
  return $result;
}
 
echo rnd_string();

۷ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع جملات رشته ورودی را بر می گرداند. آرگومان str$ رشته ورودی و char$ مربوط به جدا کننده کلمات در رشته می باشد که به طور پیش فرض تهی است.

function parser($str, $char = ' ')
{
  $str = trim($str);
  $str = $str . $char;
  $len = strlen($str);
  $words = array();
  $w = '';
  $c = 0;
  for ($i = 0; $i < $len; $i++)
    if ($str[$i] != $char)
      $w = $w . $str[$i];
    else
      if (($w != $char) and ($w != '')) {
        $words[$c] = $w;
        $c++;
        $w = '';
      }
  return $words;
}
 
$x = parser('hello world!');
print_r($x);

۷ سال پیش(به روز شده در ۶ سال پیش) پی اچ پی(PHP)(توابع) ۰

این تابع حجم فایل را گرفته و سپس با توجه به فرمت مشخص شده خروجی را مشخص خواهد کرد. آرگومان‌های ورودی کاملا واضح هستند اما باید گفت که مقدار precision$ قسمت اعشار خروجی را مشخص می کند که به طور پیش فرض تا 2 رقم اعشار است.

function file_size($size, $out = 'kb', $precision = 2)
{
  switch ($out) {
    case 'kb':
      return round($size / 1024, $precision);
      break;
    case 'mb':
      return round($size / (1024 * 1024), $precision);
      break;
    case 'gb':
      return round($size / (1024 * 1024 * 1024), $precision);
      break;
  }
  return false;
}

۷ سال پیش(به روز شده در ۲ هفته پیش) درباره وی۲ ۰(غیر فعال)

با تشکر از انتخاب شما. پیامهای شما حتما بررسی شده و در صورت لزوم با شما تماس خواهیم گرفت...

۷ سال پیش(به روز شده در ۱ سال پیش) درباره وی۲ ۰(غیر فعال)

گروه برنامه نویسی وی2، با هدف توسعه کد و نرم افزار در تمامی پلتفرمها فعالیت میکند. همچنین فروش و پشتیبانی نرم افزارهای شرکت مادر از طریق این مجموعه صورت میگیرد. این گروه از توابع شرکت توسن تدبیر می باشد.


در حال بارگذاری...