۴ سال پیش(به روز شده در ۲ سال پیش) کامپیوتر ۰

مدیریت پارکبانی شهرداری سرخس - آغاز به کار از سال 97
مدیریت پارکینگ و ترافیک شهری یکی از ارکان مهم نظام شهری است و نیازمند آن است تا بطور صحیح و مدرن کنترل شود. در سیستم حمل و نقل شهری روشهای مختلفی جهت کنترل ترافیک و پارک شهری(حاشیه ای) وجود دارد که یکی از مهمترین آنها سیستم مدیریت پارکینگ حاشیه ای است. بدلیل ازدیاد خودروهای داخل شهر و درخواست متعدد جهت پارک در قسمتهای حاشیه ای خیابان ها و اشغال طولانی مدت این مکانها باعث افزایش ازدحام بی مورد و افزایش ترافیک میشود...
  صفحه مدیریت پارکینگ شهرداری شاندیز  صفحه مدیریت پارکینگ شهرداری قوچان  صفحه مدیریت پارکینگ شهرداری سرخس - ورود به سیستم(مدیریت، پارکبان)