#Button , Page 1 Of 1 , 6 Links


Simple Sharing Buttons Generator by @fourtonfish

, Feb 27, 2015 - Simple Sharing Buttons Generator by @fourtonfish

Share to Facebook, Twitter, Google+ and other social networks using simple HTML buttons.

ایجاد دکمه اشتراک برای شبکه های اجتماعی.


Inspiration for Button Styles and Effects | Codrops

, Feb 26, 2015 - Inspiration for Button Styles and Effects | Codrops

A collection of fresh button styles and effects for your inspiration. We use CSS transitions and pseudo-elements for most of the effects.

استایل های متحرک و متفاوت برای دکمه ها توسط CSS.


طراحی سایت با دکمه های نامرئی - وبسیما

, Jan 25, 2015 - طراحی سایت با دکمه های نامرئی - وبسیما

دکمه نامرئی یا Ghost Button در طراحی سایت یک المان شفاف و قابل کلیک است که میتواند در هرکجا از صفحه بکار گرفته شود. این تکنیک همراه با hero header رواج یافت...


CSS social buttons and icons - CodePen

, Jul 7, 2014 - CSS social buttons and icons - CodePen

CSS social buttons and icons Usage example. get them on Github: https://github.com/stanwmusic/css-social-buttons Attribution : Zocial Butons http://z...

استایلهای بسیار زیبا برای دکمه های وب سایتهای مشهور و شبکه های اجتماعی. بهتر است آنها را از دست ندهید.


Buttons - A button library built with Sass and Compass

, Jul 7, 2014 - Buttons - A button library built with Sass and Compass

A highly customizable CSS Buttons framework built with Sass and Compass. The Buttons framework is ready to use and easy to customize

کتابخانه دکمه های زیبا و مناسب برای استفاده در طراحی صفحات وب.


Morphing Buttons Concept | Codrops

, Jun 29, 2014 - Morphing Buttons Concept | Codrops

Some inspiration for a morphing button concept where the action element (button) morphs into a component. The examples show different types of components, i.e.

یک استایل بسیار زیبا برای دکمه ها در وب. با توجه به این طراحی خاص براحتی می توانید به کلیدهای خود عملکرهای ماورایی بدهید! بهتر است اصل موضوع را خود ببینید.