#RC522 , Page 1 Of 1 , 1 Links


راه اندازی ماژول RC522 در آردوینو − قسمت اول: ایجاد یک گیت عبور و مرور ساده با RFID

, Jan 17, 2019 - راه اندازی ماژول RC522 در آردوینو − قسمت اول: ایجاد یک گیت عبور و مرور ساده با RFID

در این نوشته یاد می‌گیریم چطور ماژول RC522 در آردوینو راه اندازی کنیم و با خواندن UID کارت‌های Mifare یک گیت عبور و مرور ساده بسازیم.