#ASPNET , صفحه ۱ از ۱ , ۱ لینک


بررسی اجمالی Swagger و کاربرد آن در ASP.NET Core Webapi

, 08 دی 1398 - بررسی اجمالی Swagger و کاربرد آن در ASP.NET Core Webapi

من علی کلاهدوزان هستم و گاهی اگر حسش رو داشته باشم، یک چیزهایی مینویسم...

همین امروز بود که دوستی میگفت کاش کد نویسهایی که داکیومنت نمی نویسند بروند زیر تریلی! . خوب حالا فرض میکنیم یک برنامه نویس ASP.NET قصد دارد Api ها را مستند کند. باید بنشیند انشاء بنویسد ؟. به طور قطع کار عاقلانه ای نخواهد بود. برای این کار استاندارد وجود دارد و رایجترین ابزار پیاده سازی این استاندار Swagger است...